Privacystatement

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Karakteruitvaart geleverde producten en diensten. Karakteruitvaart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karakteruitvaart verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van het verzorgen van een uitvaart. Persoonsgegevens zijn zowel nodig van de overledene als opdrachtgever van de uitvaart:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Datum van overlijden
 • Plaats van overlijden
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • BSN nummer (voor aangifte doen van overlijden)
 • Soms kopie ID indien een uitvaartverzekering hierom vraagt

Verwerkt Karakteruitvaart bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 
Karakteruitvaart verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Karakteruitvaart dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden om:

 • Alles rondom een uitvaart te kunnen regelen.
 • Uitvaartverzekering(en) te innen
 • Goederen en diensten bij u af te leveren. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Karakteruitvaart gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Karakteruitvaart zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Karakteruitvaart zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld uitzondering zijn de gegevens van voorgesprekken, de informatie wordt dan pas verwerkt wanneer de betreffende persoon in kwestie is overleden. Wij bewaren ook algemene gegevens van de uitvaart zodat wij weten, als er bijvoorbeeld iemand anders in de familie overlijdt, wat de familiewensen zijn, bijvoorbeeld keuze van de kist, muziek en rouwkaart.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Karakteruitvaart verkoopt uw gegevens niet aan derden. Karakteruitvaart verstrekt gegevens aan derden onder voorwaarde dat zij eveneens een werkwijze hebben die voldoet aan de AVG. Wij toetsen van elk bedrijf of zij een privacystatement hebben.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Karakteruitvaart maakt geen gebruik van cookies.
Algemene informatie over cookies: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek via ons contactformulier.

Beveiliging

Karakteruitvaart hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Karakteruitvaart heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Karakteruitvaart toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Karakteruitvaart gebruik maakt van de diensten van derden, zal Karakteruitvaart in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Karakteruitvaart u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via ons mailadres: info@karakteruitvaart.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 6 juli 2018